ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΟΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΤΑ»

Η εταιρεία «Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε » (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια και διαγωνισμό με την ονομασία «ΛΟΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΤΑ» (εφεξής «διαγωνισμός») που θα υλοποιηθεί από την εταιρία «PRODIGI OE» για λογαριασμό της πρώτης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα και θα βρίσκονται επικαιροποιημένοι στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.logia-tsipourata.gr 

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

Περιγραφή 

Η προωθητική ενέργεια πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.logia-tsipourata.gr (εφεξής «ιστοσελίδα διαγωνισμού») και για τη συμμετοχή δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος.

Διάρκεια

Η διάρκεια του διαγωνισμού μέσω του www.logia-tsipourata.gr είναι από 4/7/2016 έως 29/7/2016 και ώρα 23:59.  

Μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού κάθε συμμετοχή θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να αξιώσει κάποιο από τα παρελθόντα, τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται, ενώ ο κάθε υποψήφιος συμμετέχων δηλώνει ρητά και με δική του αποκλειστική ευθύνη ότι είναι «άνω των 18 ετών» πριν προχωρήσει στην είσοδο της ιστοσελίδας του διαγωνισμού (login).

Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την διοργανώτρια, τις εταιρίες  B.Σ. KAPOYΛIAΣ A.B.E.E.Π, proDigi OE, καθώς και σύζυγοι και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.  

H διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει δελτίο ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί τα στοιχεία του συμμετέχοντα και να μην προβεί σε παράδοση του δώρου ή να προβεί σε ακύρωση κατόπιν της παράδοσής του, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος.

Τρόπος & προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αν επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.logia-tsipourata.gr .

Μέσα από την ιστοσελίδα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος με έναν ή και περισσότερους με τους από τους ακόλουθους τρόπους:  

Α. Να γράψει τη δική του φράση στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του διαγωνισμού και να συμπληρώσει τα πεδία της σχετικής φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό, ταχ. Κώδικα) ή να επιλέξει να συνδεθεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook (facebook login)

Β. Να διαμοιραστεί στο facebook  (“share”) μια φράση / εικόνα από το σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του διαγωνισμού και να συμπληρώσει τα πεδία της σχετικής φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση) ή να επιλέξει να συνδεθεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook (facebook login)

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει μέχρι 20 συμμετοχές σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων.

Η εισαγωγή των στοιχείων κάθε ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου και η διοργανώτρια δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει ουδεμία αποζημίωση σε περιπτώσεις λανθασμένης, ημιτελούς ή ελλιπούς εισαγωγής στοιχείων, λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που μπορεί να δυσχεράνουν ή να εμποδίσουν την καταχώριση των στοιχείων στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που προβλέπεται από τους όρους του παρόντος.

Νικητές & Έπαθλα

Α) 20 Νικητές θα αναδειχθούν μετά από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών, ως εξής: 

α) 5 Νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα τραπέζι με την παρέα τους σε Μεζεδοπωλείο της περιοχής τους (εφεξής «κατάστημα»), το οποίο θα προτείνεται από τη διοργανώτρια και θα μπορούν να το επισκεφθούν, σε ημερομηνία της επιλογής τους, μεταξύ 10/9/2016 και 10/12/2016. Το έπαθλο δεν έχει περιορισμό ατόμων και καλύπτει τα έξοδα έως το ποσό των 90 ευρώ. 

Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τις ημέρες / ώρες λειτουργίας του καταστήματος, για «κρατήσεις» τραπεζιών, διαθεσιμότητα προϊόντων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψη του νικητή στο κατάστημα, τα οποία οριστικοποιούνται σε απευθείας συνεννόηση του νικητή με το κατάστημα.

β) 15 Νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μια φιάλη Τσίπουρο Τσιλιλή 0,7Lt.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να της αποσταλεί ηλεκτρονικά αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο για την εξακρίβωση των στοιχείων συμμετοχής και του έτους γεννήσεως των νικητών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι άνω των 18 ετών. 

Β) 10 Νικητές οι φράσεις των οποίων θα επιλεγούν από τη διοργανώτρια για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας στη σελίδα της στο facebook, σε διαφημιστικά και προωθητικά υλικά, σύμφωνα με την απόλυτη και κρίση και αποκλειστική δικαιοδοσία της διοργανώτριας, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια φιάλη Τσίπουρο Τσιλιλή 0,7Lt.

Το κάθε έπαθλο είναι προσωποπαγές, δεν μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Ανάδειξη & ανακοίνωση νικητών

Α) 20 Νικητές θα αναδειχθούν μετά από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών, με την ακόλουθη σειρά: 

• 5 Νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα τραπέζι με την παρέα τους σε Μεζεδοπωλείο της περιοχής τους

• 5 επιλαχόντες σε περίπτωση που οι νικητές της εξόδου στο Μεζεδοπωλείο δεν έχουν ανταποκριθεί ή δεν το έχουν αποδεχθεί ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός της παρέλευσης 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών.

• 15 Νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μια φιάλη Τσίπουρο Τσιλιλή 0,7Lt.

• 15 επιλαχόντες σε περίπτωση που οι νικητές της φιάλης δεν έχουν ανταποκριθεί ή δεν το έχουν αποδεχθεί ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός της παρέλευσης 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών.

Η ανακοίνωση των νικητών της κλήρωσης θα γίνει στις 01/8/2016 στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και τη σελίδα  https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ 

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

Β) Οι 10 νικητές οι φράσεις των οποίων θα έχουν επιλεγεί από τη διοργανώτρια, θα ειδοποιηθούν έως τις 12/9/2016 στα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιοι στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το νικητή, ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο ή ο νικητής δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού το δικαίωμα διεκδίκησης των επάθλων απόλλυται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών της κλήρωσης και από την ημερομηνία ειδοποίησης των νικητών των φράσεων που έχουν επιλεχθεί. 

Μετά τις 30 ημέρες, τα έπαθλα της κλήρωσης μεταβιβάζονται στους επιλαχόντες με βάση της σειρά ανάδειξής τους από την ηλεκτρονική κλήρωση και ομοίως, το δικαίωμα διεκδίκησης των επάθλων απόλλυται οριστικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης των επιλαχόντων.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και της απονομής των επάθλων σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Υποχρεώσεις 

Οι συμμετέχων στον διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Ελλιπή, μη ορθά ή αναληθή στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και διαπίστωση απόπειρας ή πρόθεσης κακόβουλης χρήσης των μέσων συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή ακόμη και ανάκλησης επάθλου εφόσον αυτό έχει δοθεί. 

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού τη σελίδα της στο facebook ή κάθε άλλο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο.  

Επιπλέον, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την χρήση των παραπάνω από τη διοργανώτρια ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή συνεπάγεται την αυτόματη εκχώρηση του γεωγραφικά και χρονικά απεριόριστου δικαιώματος χρήσης της φράσης, του ονόματος και κάθε άλλου κειμένου ή στοιχείου που υποβάλει μέσω της φόρμας συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά συνέπεια, ο συμμετέχων ως πνευματικός δημιουργός συναινεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην διοργανώτρια κατ’ αποκλειστικότητα,  το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται κατά την απόλυτη κρίση της και να ασκεί στο διηνεκές τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας που ο συμμετέχων θα αποκτήσει με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, δικαιούμενης της διοργανώτριας να δημοσιεύει, αναπαράγει, πολλαπλασιάζει, διαθέτει την πνευματική δημιουργία του στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση. Στην ανωτέρω μεταβίβαση του συνόλου των δημιουργημάτων του συμμετέχοντος περιλαμβάνεται και κάθε γνωστή σήμερα εμπορική χρήση και εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν (και) των κάθε είδους ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ή μετάδοσής τους με άλλους υλικούς φορείς ήχου και εικόνας, ή οποιονδήποτε άλλον υλικό φορέα που θα εφευρεθεί στο μέλλον και μετάδοσή τους με οποιοδήποτε μέσο (διαδίκτυο, τηλεόραση, κινηματογράφο, τηλέφωνο, τύπο κλπ). Επιπλέον, ο συμμετέχων εγγυάται προσωπικά, ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα σχετικά με όλα τα παραπάνω, ιδιαιτέρως σε σχέση με τα κείμενα και τα πνευματικά, προσωπικά κά δικαιώματα που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτά και αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων  τρίτων, καθώς επίσης και τυχόν αξιώσεις τρίτων προς τη διοργανώτρια ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) εισάγονται αυτόματα σε βάση δεδομένων και επεξεργάζονται για τις ανάγκες υλοποίησης και δημοσιότητας του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους και την τήρηση αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. 

Επίσης, αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών ενημερώσεων που θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από τη διοργανώτρια εταιρία ή τρίτους συνεργάτες για λογαριασμό της ίδιας. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την προώθηση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους το οποίο μπορούν να  διατυπώσουν στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού. Το προαναφερθέν αίτημα διαγραφής των στοιχείων του συμμετέχοντα ή/και νικητή συνεπάγονται αυτόματα απώλεια κάθε δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν συνεπάγεται εκχώρηση δικαιωμάτων στο συμμετέχοντα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις , εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οι καταχωρήσεις και οι δημοσιεύσεις των συμμετεχόντων οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η διοργανώτρια δικαιούται και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

Η διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά συμμετοχές στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και τη σελίδα https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ ή να διαγράφει συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του συμμετέχοντα.

Ευθύνη

Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στη διάθεση των δώρων. 

Επιπλέον, η διοργανώτρια, οι συνεργαζόμενες εταιρίες και τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές, δεν σχετίζονται και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με

• το περιεχόμενο φράσεων, λέξεων, εικόνων που μπορεί να καταχωρηθούν ή να διαμοιρασθούν, αναρτηθούν ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο αναπαραχθούν από τους συμμετέχοντες μέσω έγκυρης, ή μη έγκυρης συμμετοχής τους στο διαγωνισμό α. κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του διαγωνισμού, ή/και β. κάνοντας χρήση σημάτων, ονομάτων, εμβλημάτων και λοιπόν διακριτικά της διοργανώτριας τα οποία είναι ή ερμηνεύονται ως απρεπή ή άσεμνα, προσβάλλουν την προσωπικότητα ή καταχρώνται πνευματικά, προσωπικά, ηθικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων προσώπων ή εταιριών και δεν είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη

• την καταχώριση, το διαμοιρασμό, την ανάρτηση ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο την αναπαραγωγή περιεχομένου που συνδέεται με φράσεις, εικόνες, σήματα, ονόματα του διαγωνισμού από ανηλίκους. 

• οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προέρχεται από ή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη πραγματοποίηση του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να τροποποιήσει τη διάρκεια, να μεταθέσει ή και να ματαιώνει το διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω συμβολαιογράφο. Οι ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα του διαγωνισμού.

Αποδοχή Όρων 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα.

 

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΑΤΑ!

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Εάν δεν είστε άνω των 18 ετών δεν μπορείτε να επισκεφθείτε το site σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους

Απολαύστε υπεύθυνα